Ochrona danych osobowych

                                              Administratorem danych osobowych jest:                                                                      Fundacja ks. Czesława Wali ”Wyprzedzić swój czas” z siedzibą Kałków – Godów 84a, 27-225 Pawłów, NIP 6642051427, KRS 0000267919, e- mail: biuro@wyprzedzicswojczas.pl,  tel. 41 247 03 00 wew. 23.

Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podpisanie porozumienia),
  • 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. udzielanie wsparcia podopiecznym,
  • 6 ust. 1 lit. a RODO świadomej dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie szczególnej kategorii danych o których mowa w art. 9 RODO tj. informacje o stanie zdrowia,
  • przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

                Administrator przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zweryfikowania prawidłowości i zasadności złożonego wniosku o przyznanie wsparcia, nawiązania kontaktu z potencjalnym podopiecznym oraz przyznania i rozliczenia wsparcia.

                 Dane osobowe wnioskodawców oraz dane osobowe podopiecznych będą przechowywane do momentu rozwiązania porozumienia. Dane zawarte w dokumentacji księgowej przez 5 lat.

                Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom realizującym usługi z zakresu obsługi bankowej oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia korespondencji i przesyłek oraz podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

                Przysługuje Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo żądania od Fundacji dostępu do swoich danych osobowych, ich udostępnienia i przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych,   Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych jest jednak brak możliwości udzielenia wsparcia przez Fundację.

                Dane nie są profilowane i nie są przekazywane do państwa trzeciego.