Statut

STATUT FUNDACJI

Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

 

(tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA GŁÓWNE

 

§1.

 

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas” ustanowiona przez ks. Czesława Walę zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Starachowicach przy ul. Lipowej 50 dnia 12.05.2006 r., repertorium A nr 2034/3006 działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. Tekst: Dz.U. Z 1991 r. Nr 46, póz. 203) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 póz. 874), Ustawy o stosunku Państwa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 1989 r., Nr 29, póz. 154), Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, póz. 48 z późniejszymi zmianami) i przepisów wydanych na jej podstawie, jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności Fundacji oraz niniejszego statutu.

 

§2.

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§3.

 

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

 

§4.

 

Siedzibą fundacji jest woj. Świętokrzyskie pow. Starachowice, gm. Pawłów.

Adres siedziby: Kałków – Godów 84a, 27-225 Pawłów.

 

§5.

 

Właściwym ministrem jest minister właściwy ze względu na cele działania fundacji.

 

§6.

 

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§7.

 

Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas, Kałków – Godów 84a, 27-225 Pawłów.

 

§8.

 

Fundacja może przyznawać nagrody osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§9.

 

Fundacja dla wykonania swych zadań statutowych może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały.

 

§10.

 

Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§11.

 

Fundacja w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych może zatrudnić pracowników na podstawie umowy o prace, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 

§12.

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA

 

§13.

 

Fundacja została powołana w celach:

 

 1. Udzielanie pomocy osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej i udzielanie opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych.

 2. Finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej.

 3. Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi.

 4. Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

 5. Wspieranie bieżącej działalności zdrowotnej.

 6. Wspieranie rozwoju ochrony zdrowia.

 7. Promocja zdrowia.

   

§14.

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. programowanie idei i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia lub nie mającymi właściwych warunków domowych podczas choroby,

 2. organizowanie kursów, konferencji i seminariów dla swych członków i sympatyków,

 3. realizowanie opieki pielęgniarsko – lekarskiej nad osobami chorymi i u schyłku życia,

 4. zbieranie środków finansowych potrzebnych dla realizacji celów Fundacji,

 5. inicjowanie budowy obiektów; zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami, prowadzenie hospicjów dla chorych oraz innych placówek opieki zdrowotnej,

 6. współpracę z placówkami Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie opieki i leczenia chorych,

 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym zakresie działania,

 8. dla realizacji celów statutowych Fundacja może powołać Zakład Opieki Zdrowotnej a prawomocnym dla podjęcia uchwały o powołaniu i zatwierdzeniu statutu Zakładu jest Walne Zgromadzenie,

 9. wspieranie finansowo i materialnie działalności medycznej i opiekuńczej prowadzonej przez inne organizacje i zakłady opieki zdrowotnej,

 10. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i z za granicy,

 11. prowadzenie działalności gospodarczej,

 12. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym i ich rodzinom,

 13. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych,

 14. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na utrzymanie i rozbudowę placówek oraz inne cele statutowe,

 15. organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym,

 16. organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych oraz dofinansowywanie kursów celem podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,

 17. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej,

 18. prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, opieki paliatywnej, terapii przeciwbólowych,

 19. upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy,

 20. popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia,

 21. dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,

 22. dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą,

 23. dofinansowywanie osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób,

 24. organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin,

 25. upowszechnianie idei wolontariatu,

 26. organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich rodzin oraz dla wolontariuszy,

 27. przyznawanie nagrody „Hospicyjnego Wolontariusza Roku”,

 28. promocje edukacji idei integracji ruchu i środowiska hospicyjnego,

 29. promocja i edukacja w zakresie ochrony zdrowia.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§15.

 

Dla osiągania swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

§16.

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez fundację w toku jej działalności.

 

§17.

 

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;

 2. subwencji i dotacji oraz innych źródeł;

 3. dochodów ze zbiórek, kiermaszy, akcji i innych imprez publicznych organizowanych przez fundację lub na jej rzecz;

 4. ofiar pieniężnych i materialnych;

 5. odsetek bankowych i innych przychodów z praw majątkowych oraz kapitału Fundacji;

 6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

 7. odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych;

 8. nieruchomości i praw majątkowych;

 9. prowadzenia statutowej działalności Fundacji;

 10. wpływów z działalności pożytku publicznego.

 

§18.

 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz innych źródeł mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

 

§19.

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

§20.

 

Organami Fundacji są:

 1. Rada Nadzorcza

 2. Zarząd Fundacji

 3. Komisja Rewizyjna

 

RADA NADZORCZA

 

§21.

 

 1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje fundator i założyciel Fundacji. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.

 2. Radę Nadzorczą tworzą trzy osoby.

 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

 

§22.

 

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i zarządzających.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji, Wiceprezesa Fundacji i pozostałych członków zarządu fundacji;

 2. ustalenie wynagrodzenia członków zarządu Fundacji oraz członków Komisji Rewizyjnej;

 3. ustalanie i rozpatrywanie rocznych planów Fundacji;

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

 5. zatwierdzanie warunków pracy i płacy pracowników fundacji;

 6. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

 

§23.

 

 1. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.

 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Prezes Fundacji jako przewodniczący Zarządu.

 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§24.

 

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na czas nieoznaczony.

 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Fundacji.

 3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 4. Zarząd Fundacji działa według planu uchwalonego przez Radę Nadzorcza.

 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

 

§25.

 

Zarząd Fundacji tworzą: Prezes Fundacji jako przewodniczący Zarządu. Wiceprezes Fundacji i trzech członków.

 

§26.

 

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. opracowuje plany jej działania;

 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

 4. sprawuje zarząd jej majątkiem;

 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz inne źródła finansowania;

 6. występuj e o przyznanie dotacji;

 7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

 8. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej;

 9. podejmuje decyzję o przystąpieniu do innych Fundacji;

 10. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;

 11. tworzy zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji oraz powołuje i odwołuje ich kierowników;

 12. wskazuje kandydatów, którym Fundacja może przyznać tytuł „Hospicyjnego Wolontariusza Roku”.

 

§27.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

 3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów głos Prezesa Zarządu jest głosem decydującym.

 

§28.

 

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa zarząd Fundacji po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą;

 2. Członkowie zarządu Fundacji oraz członkowie komisji rewizyjnej mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 3. Wynagrodzenie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej określa rada nadzorcza.

 4. Wynagrodzenie członków zarządu Fundacji oraz członków Komisji rewizyjnej, pracowników Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków.

 

§28a

 

 1. Komisję Rewizyjną powołuje i odwołuje założyciel Fundacji. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

 2. Komisję Rewizyjną tworzą trzy osoby.

 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.

 

§28b

 

Komisja rewizyjna jest organem o uprawnieniach nadzorczych .

 1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności fundacji pod względem prawnym i finansowym.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów Fundacji, może żądać wyjaśnieni sprawozdań od zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a/ nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego.

 

§29.

 

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób ,z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi” ;

 2. przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba , że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

 4. zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji i członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

§29a

 

W zakresie działalności pożytku publicznego Fundacja prowadzi:

 1. nieodpłatną działalność w przedmiocie: działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90. A, praktyka pielęgniarek i położnych PKD 86.90.C, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88. l O.Z., pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 88.99 Z., działalność pozostałych organizacji członkowskich . gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z.

 2. odpłatną działalność w przedmiocie : praktyka lekarska PKD 86.2; działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01 .Z.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

 

§30.

 

Zmiana statutu należy do kompetencji Rady Nadzorczej , podejmowanych w formie uchwał większością 2/3 głosów.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§31.

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych lub majątku.

 

§32.

 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza

 

§33.

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie.

 

§34.

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Donec neque lectus

Duis maximus dolor in neque suscipit malesuada. Nulla a lobortis lectus. Sed eget nisl quam. Nunc facilisis ligula libero, vitae tincidunt est vehicula a. Cras sit amet erat in odio bibendum varius sit amet id quam. Praesent at egestas est, a pulvinar quam.

Nam pellentesque posuere libero in porta. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis ac tincidunt leo. In nec consequat nisi, vitae lobortis magna. Mauris auctor urna eget eros tempor tristique in ac enim. Nulla neque odio, ullamcorper id bibendum feugiat, mattis ac mi.

Praesent id tortor in mauris condimentum molestie. Nulla massa risus, hendrerit et augue et, faucibus tincidunt nulla. In posuere ex tellus, quis laoreet erat suscipit sed. Integer in iaculis libero, ultrices hendrerit turpis.